Henvisninger

Her følger en liste over alle henvisningene.

Ingen henvisning
Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar. (1994-
Rett tiltak på rett sted, 2015-11-12, SPFR-rapport A15 20075:1
Store medisinske leksikon
Melding HO-1/99. Sprinkler. Temaveiledning. Direktoratet for brann-og eksplosjonsvern (DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE), 1999.
Skogbruk. Per Vetlesen (2007)
Håndbok i Branntekniske Analyser og Beregninger, Opstad. K, Stensaas, J. P, SINTEF Bygg og Miljøteknikk - Norges branntekniske laboratorium, Trondheim (1998)
Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (1971-2002)
Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) (2000-2009)
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (1995-2002)
Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (1998-2002)
Midl. forskrift om brannvern m.v. (1987-2002)
Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer (1999-2002)
Lov om eksplosive varer (1974-2002)
Byggeforskrift 1969 (1969-1985)
Byggeforskrift 1985 (1985-1987)
Plan- og bygningslov (1985-1987)
Byggeforskrift 1987 (1987-1997)
Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen (2003)
Akutt forurensning - terminologi, Kystverket www.afterm.no (2010)
Caplex.no - 2007
Felles sambandsreglement for nødetatene - Dir. for nødkommunikasjon 2008
Bokmålsordboka - 2004
Lov om friluftslivet (1957-
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (1970-
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (1976-
Lov om vern mot forurensning og om avfall (1981-
Lov om kommuner og fylkeskommuner (1993-
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) (1996-
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (2002-
Lov om skogbruk (2005 -
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010-
Forskrift om arbeid i tanker (1985-
Forskrift om dykking (1991-
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift til arbeidsmiljøloven (1993-
Forskrift om arbeid i kontrollrom (1995-
Forskrift om aerosolbeholdere (1996-2004)
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (1997-2009)
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2002-
Forskrift om brannfarlig vare (2002-2009)
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (2002-
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2002-
Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff (2004-2009)
Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (2011-
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving (1994-
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1997-
Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (1998-
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (1999-
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (2003-
Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) (2011-
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (2010-
Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (1993 -
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (2009-
Forskrift om forbud mot svært brennbare tekstiler (1984-
Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU). Justis- og politidepartementet (1994 -
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (1998-
Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods (2001 -
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). (2005 -
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2005-
Forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare (2007-
Forskrift om landtransport av farlig gods (2009-
Forskrift om industrivern (2011-
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (2010-)
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (1977-2005)
Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget, H. Aschehoug & Co. - Gyldendal Norsk Forlag (2005-
ICD-10
Lov om brannvern m.v. (1987-2002)
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (2021-
Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (1990-2002)
Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014
Håndbok i krisehåndtering. Politidirektoratet 2007.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods (2011-2013)
ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere. RIF - Organisasjonen for rådgivere, (2005)
Bergsprengningskurs, Statens vegvesen 2-3/5 2011, Sprengningsterminologi
Bestemmelser og retningslinjer for industrivern-NSO 1997
Brannfysikk - fra teori til praksis. Brannutvikling, brannspredning, slokking og utlufting. Guttorm Liebe, 1995. ISBN 82-7485-024-6
Brukerveiledning for rapportering om branner og ulykker. HR. 1007. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. 1993.
Byggeforskrifter av 15. desember 1949, bind I
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede (2012-
Direktiv for politiet om redningstjenesten, Justis- og politidepartementet, 1990
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Temahefte. Nødnett i bruk. Versjon 1.1. September 2017
Enhetlig ledelsessystem, Liebe. G, Utgave 1, januar 2021
Flatebrenning. Birger Strømsøe, 1964
Forskrift om aerosolbeholdere. FOR-2014-02-11-120 fra 14.02.2014. Justis- og beredskapsdepartementet.
Forskrift om behandling av brannfarlig vare (1996-2004)
Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (2007-
Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare (1991-2002)
Forskrift om innretning og anlegg for klor, svoveldioksid og ammoniakk (1993-2004)
Forskrift om kjelanlegg (1993-2004)
Forskrift om kommunal brann- og redningstjeneste (2010 - utkast 2)
Forskrift om organisasjonsplan for redningstjeneste (2015 -
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (2021-
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) (2008-
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10) (2010-
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. FOR-2017-11-29-1849.
Forskrift om verne- og helsepersonale (1994-
Forslag til retningslinjer for kvalitetssikring av brannetterforskning. Lokalisering av arnested og angivelse av årsak. Fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet, Oslo 1999.
Giftige og andre helsefarlige stoffer - veiledning til § 11 i arbeidsmiljøloven
Hovedtariffavtalen
Håndbok for brandmenn, Oslo brandvesen, 1929
Håndbok for feiervesenet, Winsnes, W (red). ISBN 82-7242-008-2. Kommunalforlaget,Oslo 1979.
Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse-prinsipper-verdier". Nivå 1. Hovedredningssentralen 2018.
Håndbok i brannetterforskning - Kjell Schmidt Pedersen, Norsk brannvernforening 2012
ISO 3014:1993 Petroleum Products - determination of the smoke Point of kerosine
Kollegiet for brannfaglig terminologi
Leonardo Emergency 112
Lesehefte 2 - Grunnkurs for brannkonstabler. Norsk brannvernforening (2019-
Lov om sivilforsvaret (1953-2010)
Melding H 1/88. Veiledning for brannvern av bygninger med overbygde gårder eller gater. Statens bygningstekniske etat (BE), 1988
Melding HO-1/90. Retningslinjer for offentlig påbudte sprinkleranlegg. Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, 1990.
Melding HO-1/91 Offentlig påbudte brannalarmanlegg. Direktoratet for brann- og eksplosjonvern (DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE), 1991.
Melding HO-1/94 Plast i bygninger. Statens bygningstekniske etat, 1994.
Melding HO-2/2003. Fyringsanlegg. Statens bygningstekniske etat, 2003
Melding HO-2/2007. Temaveiledning om tilsyn. Statens bygningstekniske etat, 2007.
Melding HO-3/2000. Temaveiledning om røykventilasjon. Statens bygningstekniske etat, 2000.
Melding HO-5/89. Dimensjonering av røykventilasjon. Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 1989.
Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse (2005).
Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested (2016-
NEK 400:2006
NEK 400:2010. Norsk elektroteknisk norm. Elektriske lavspenningsinstallasjoner.
NEK 420:2003
NEK EN 60079-10-1:2003
NEK EN 60079-14:2003
NINA (Norsk Institutt for Naturforskning): Rapport 484 «Bidrag til landskapsplan for Oslo kommunes skoger i Østmarka og Nordmarka, juni 2009 - ISBN: 978-82-426-2056-9
Nordic Fire and Rescue Vocabulary, FEU, FKB (dansk), NBLF (norsk), SPL (finsk) og SBR (svensk), 2000
Nordisk brann- og redningsterminologi. FEU 2000
Nordisk manual for brannetterforskning, Norsk versjon, KRIPOS - 2010
Norsk helseinformatikk, www.NHI.no
Norsk landbruksordbok
NS 11060:2019 Brann- og redningskjøretøyer. Funksjonelle og tekniske krav.
NS 3470-2: 2003. Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonregler. Del 2: Brannteknisk dimensjonering. 1. utgave februar 2003.
NS 3473. 6. utgave 2003. Prosjektering av betongkonstruksjoner. Beregnings og konstruksjonsregler.
NS 3478: 1978. Brannteknisk dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Beregning.
NS 3490:2004 Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet
NS 3491-2:2003 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 2: Påvirkninger ved brann
NS 3900:1994. Brannprøving - Terminologi. Termer og definisjoner
NS 3901:1998. Risikoanalyse av brann i byggverk
NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk
NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk
NS 3919. Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater. 3. utgave mars 1997.
NS 3925 brannvern. Rømningsplaner. (2012)
NS 3926-1: 2009. Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
NS 3940: 2007 Areal- og volumberegning av bygninger
NS 5814: Krav til risikovurderinger
NS 5830:2012: Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
NS EN 1443:2003. Skorsteiner. Generelle krav. 2. utgave mai 2003.
NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installasjon og vedlikehold. 2004
NS-EN 13501-1:2002. Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning.
NS-EN 13501-2:2003. Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler. Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer.
NS-EN 15004-1:2019 Faste brannslokkesystemer. Gass-slokkesystemer. Del1: Planlegging, installasjon og vedlikehold (ISO 14520-1:2015, modifisert)
NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning - Nødbelysning
NS-EN 1991-1-2:2002+NA:2008. Eurokode 1: Laster på konstruksjoner Del1-2: Allmenne laster. Laster på konstruksjoner ved brann.
NS-EN 45020:1998: Standardisering og beslektede aktiviteter - Generelle termer (ISO/IEC Guide 2:1996)
NS-EN ISO 13702:1999 Petroleums og naturgassindustri. Kontroll og reduksjon av brann og eksplosjoner på produksjonsinstallasjoner til havs. Krav og retningslinjer (ISO 13702:1999)
NS-EN ISO 13943: 2000. Brannsikkerhet Terminologi
NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary
NS-EN ISO 9000:2006
NS-EN ISO/IEC 17000:2004 Samsvarsvurdering - terminologi og generelle prinsipper.
NS-ISO 6790:1993. Utstyr for brannvern og brannbekjempelse - Tegningssymboler for brannplaner - Utforming
Nødlys og ledesystemer - Lyskultur Norsk kunnskapssenter for lys (2007-
Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk, Norsk språkråd. ISBN 82-990559-9-7
Ordbok for varslings- og alarmteknikk. Rådet for teknisk terminologi. Universitetsforlaget, 1987.
Piper og ildsteder. 9. utg. ISBN 82-7485-016-5 Norsk brannvernforening, 1994.
Politiets beredskapssystem
Rausand, M. og Utne, I.B. (2009): Risikoanalyse – teori og metoder
Regler for automatiske brannalarmanlegg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 2007
Retningslinjer for områdeklassifisering (av elektrisk materiell)
Rett og slett en veiledning til Byggeforskrift 1987
Skogbrann - vern og slokking. Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.
Skogbrann og miljøforvaltning. En utredning om skogbrann som økologisk faktor. Erik Bleken, Ivar Mysterud og Iver Mysterud, 1997. ISBN 82-7768-019-8
Sprinklersystemer. Planlegging og installasjon. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 1996.
Sprinklersystemer. Planlegging og installasjon. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 2002
Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/
Store medisinske leksikon. www.sml.snl.no
Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002)
Styrende dokumenter for tilsyn, versjon 4, november 2001
Taktikkboken. Magnus Mattsson, Linus Eriksson. Oversatt av Lars Brenden. Norges brannskole og Norsk brannvernforening 2017. ISBN 978-82-7485-093-4.
Veileder for brannsikker ventilering, BV Nett (2012-
Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS ) (2011-
Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Veiledning for røykdykking og kjemikaliedykking. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE), 1993
Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), DSB, 2009
Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking 2005, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Veiledning om ventilasjonsanlegg og brannfare. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, 1998
Veiledning til forskrift om behandling av brannfarlig vare (1996-2004)
Veiledning til forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2004
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 1990.
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2004
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2012.
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, 1995.
Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (2010-)
Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven - 3. utgave